პროფილაქტიკური კარანტინის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 59
2017 წლის 3 თებერვალი
ქ. თბილისი

 

იხილეთ ფაილი